Regulamin

&Zasady ogólne

 1. Doba pobytu w domku, pokoju, Brdzie trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00.
 2. Opłata miejscowa wynosi 2 zł/os. na dobę.
 3. Gość może korzystać z wynajętego lokalu w celach tylko i wyłącznie mieszkaniowych, nie może
  przekazywać lokalu osobom trzecim.
 4. Zameldowanie gościa odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie KARTY
  MELDUNKOWEJ/Umowy
 5. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w lokalu po godzinie 22.00.
 6. Obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego oraz tradycyjnej ciszy nocnej od 22:00 do
  7:00 przy przekroczeniu tych zasad usługodawca jest upoważniony do natychmiastowego zerwania
  umowy.
 7. Gość wynajmowanego lokalu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
  uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.
 8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia rzeczy znajdujących się na
  terenie lokalu.
 9. W przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu przez gościa zadatek/opłata nie są
  zwracane.

& Przebywanie na terenie ośrodka

 1. Na terenie Ośrodka dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

Dyrekcja Ośrodka będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Fundusze Europejskie

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2 Innowacje w MŚP, w ramach projektu:

Wzrost konkurencyjności działalności turystycznej
jako środek do utrzymania stanu zatrudnienia

Cele projektu:
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty świadczonych usług

Beneficjent: DERYA Sp. z o.o.

Planowane efekty:
zwiększenie obrotów i zysków oraz zatrudnienia

Wartość projektu: 1 209 600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 670 000,00 zł.

Wiadomość
została wysłana.

Dziękujemy!